KİT’lerin personel alım usulleri belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığının “2022 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, 1 Ocak 2022’den sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına alınanlar, 3 yıl geçmedikçe görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak. Buna göre, sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası KİT’e ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketler, 2021 yılında ayrılan personel sayısı belirlenirken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanları dikkate alacak. Bu yıl Bakanlıkça sermaye transferi yapılan KİT’ler ve bağlı ortaklıklarının personel atama işlemleri Bakanlığın uygun görüşüne bağlı olacak. Bu teşebbüsler, tebliğin ekinde yer alan “Personel Talep Formu”nu doldurarak isteklerini gerekçeleriyle Bakanlığa ileterek ve gerekli izni aldıktan sonra işlemlerini tamamlayacak. KİT lerin personel alım usulleri belirlendi #1 Yapılması planlanan personel alımlarında, kamu teşebbüsleri istihdam garantili kurs kapsamında, statü ve unvan belirtilerek kaç kişinin alınmasının planlandığı, planlanan kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, yüzde kaç garantili olacağı gibi bilgilerle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile karşılıklı mutabakatın bulunduğunu gösteren belge Bakanlığa iletilecek. 1 Ocak 2022’den sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, 3 yıl geçmedikçe görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak. Bu kural, geçmiş yıllarda da uygulanmıştı. Kurumsal alım yöntemiyle teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak girilen kadrolar, bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar bu sınırlamanın dışında olacak. Atamalar için 2021 yılında Bakanlıktan uygun görüş alınan ancak sınav ve/veya atama işlemlerine yönelik gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2022 yılında ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecek. Atamalarda en geç 30 gün içerisinde atama sayıları, unvan ve pozisyonları, atamaya ilişkin mevzuat bilgisini içeren resmi yazı ile Bakanlığa bilgi sunulacak. Teşebbüsler, 2022 yılında çalıştıracakları geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, Bakanlıkça bildirilen tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına vize ettirecek. Teşebbüsler, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilecek. Çok yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için 2022 yılı mali hedefler programı kapsamında işletme bütçelerinin en az 2022-2024 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekecek. Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde, 2022 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Bakanlıkça bildirilecek tutarı aşamayacak. 2023 yılı ve sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2022 yılı için Bakanlıkça bildirilen tavanın her yıl için yüzde 10’ar artırılması yoluyla hesaplanacak. 2024 yılı sonrasını kapsayan çok yıllı hizmet alımlarına ilişkin Bakanlığın görüşünün alınmasını müteakip, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından karar verilmesi durumunda, söz konusu yıl sonrası için hizmet alım tavanı, önceki yılın hizmet alım tavanının yüzde 10 artırılması suretiyle hesaplanacak. Hizmet alımı tavanının artırılması halinde, konuya ilişkin yönetim kurulu kararının bir örneği Bakanlığa ve ilgisine göre 10 iş günü içerisinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderilecek. Bu kapsamda gönderim yılda en fazla 2 defa yapılabilecek. KİT lerin personel alım usulleri belirlendi #2 Kamu teşebbüslerince hazırlanacak işletme bütçelerinin, programda yer alan mali hedef ve tavanlarla uyumlu olması ve işletme bütçelerinde mali hedef ve tavanları oluşturan her bir kaleme detaylı olarak yer verilmesi zorunlu olacak. Teşebbüsler, finansman ihtiyacının oluşması durumunda, öncelikle gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemlere başvurarak etkin işletme sermayesi ve sabit sermaye yönetimi için gerekli tedbirleri alacak. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hallerde teşebbüsler, program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanımı dahil diğer finansman yöntemlerine başvurabilecek. Kamu işletmeleri, Bakanlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifrelerini kullanarak “https://hmportal.hmb.gov.tr/irj/portal” internet adresinden giriş yaparak, istenilen tabloları dolduracak ve söz konusu internet sayfasını her gün ziyaret ederek son gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olacak. Yurt dışı bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler de bu şirketlerin tabi oldukları ülke mevzuatına veya Türkiye’deki mevzuata uygun hazırlanmış 2020 ve 2021 yıllarına ait bilançolarını, gelir tablolarını, nakit akış tablolarını, öz sermaye değişim tablolarını ve kar dağıtım tablolarını 31 Mayıs 2022’ye kadar Bakanlığa iletecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir